Impuls pro Vaše podnikání   
CZ | DE | EN
     Raiffeisen group  |  Products  |  About us  |  All about financing  |  Contacts  |  On-line services

Zpracování osobních údajů

IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. se sídlem Praha 1, Dlouhá 733/29, PSČ 11000, IČO: 650 06 658, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82256 („ILA“) jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb (zejména služby ve formě finančního leasingu, operativního leasingu, účelového úvěru, sjednávání pojistných služeb, jakož i doplňkových služeb souvisejících s užíváním předmětů financování) zpracovává osobní údaje fyzických osob: (i) svých zákazníků, (ii) dalších osob dotčených poskytovanou službou (např. osob poskytujících zajištění) či (iii) osob, se kterými má ILA smluvní vztah, popř. (iv) zájemců o poskytnutí služby (společně také jen „subjekt údajů“ či „Vy“).

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace zejména o následujícím:

 • jaké osobní údaje ILA zpracovává a k jakým účelům,
 • jakým způsobem ILA osobní údaje zpracovává,
 • komu ILA osobní údaje předává,
 • jaká jsou Vaše práva ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům a k ILA.
 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

 2. Správcem je osoba, která bude Vaše osobní údaje zpracovávat.

  Správce:IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o.
  Adresa:Dlouhá 733/29, 110 00 Praha 1
  Telefonní číslo:+420 224 819 081
  E-mailová adresa:ilaustria@ilaustria.cz
  Adresa internetových stránek:www.ilaustria.cz

  Při uplatnění práv, popř. pokud subjekt údajů bude chtít některé informace vysvětlit, tak může ILA kontaktovat prostřednictvím těchto údajů.

 3. Osobní údaje, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

  Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o smluvním vztahu, pro plnění povinností ze smluvního vztahu, pro splnění povinností dle právních předpisů, jakož i pro účely identifikace subjektu údajů. Při uzavření smlouvy či poskytnutí služby některé osobní údaje či dokumenty poskytujete ILA povinně. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů nelze smluvní vztah uzavřít či v něm pokračovat (resp. poskytnout příslušnou službu).

  1. Pojem zpracování osobních údajů

  2. Pojem zpracování osobních údajů zahrnuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

   Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o.

  3. Kategorie osobních údajů

  4. ILA zpracovává následující kategorie osobních údajů:

   • identifikační a obdobné údaje subjektu údajů (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození (u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), státní příslušnost, druh a čísla dokladů totožnosti a jiných úředních dokladů, adresa trvalého bydliště, adresa přechodného bydliště, místo narození, e- mail, telefon, rodinný stav, podobizny / obrazové snímky);
   • podpis;
   • údaje k posouzení schopnosti zákazníka plnit povinnosti (zejména dluhy) ze smluv ILA (včetně údajů o majetkových a finančních poměrech, bonity zákazníka, příjmů ze zaměstnání či podnikatelské činnost, dluhů, počtu členů domácnosti, počtu vyživovaných osob, údajů o bankovním účtu);
   • další osobní údaje (např. informace o tom, zda subjekt údajů je politicky exponovanou osobou).
  5. Právní základ pro zpracování

  6. Aby ILA mohla zpracovávat osobní údaje, musí mít právní titul, na jehož základě lze osobní údaje zpracovávat. Každé zpracování osobního údaje má tedy svůj účel. Účely zpracování osobních údajů se rozdělují následovně:

   • účely, k nimž není vyžadován souhlas subjektu údajů – jedná se zejména o zpracování, které je nezbytné pro (i) splnění smlouvy či jiného právního jednání, (ii) splnění právní povinnosti ILA a (iii) účely oprávněných zájmů ILA;
   • účely, pro které lze osobní údaje zpracovávat jen na základě souhlasu subjektu údajů.
  7. Zpracování osobních údajů k účelům, k nimž není vyžadován souhlas subjektů údajů

  8. Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů je možné mimo jiné v následujících případech:

   • zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy či jiného právního jednání;
   • zpracování, které je nezbytné ke splnění právní povinnosti ILA;
   • zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ILA.
  9. Zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy či jiného právního jednání

  10. Aby bylo možné uzavřít smluvní vztah a zajišťovat plnění vzájemných práv a povinnosti (tj. plnit příslušnou smlouvu), je nutné zpracovávat osobní údaje uvedené zejména v žádosti o příslušnou službu, v návrhu smlouvy, ve smlouvě (či v jiném právním jednání) a dalších dokladech předaných či předložených společnosti ILA v souvislosti s uzavřením smlouvy. K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů. Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy společností ILA, je zejména prováděno pro tyto účely:

   • identifikace subjektu údajů;
   • schválení uzavření smlouvy (včetně přípravy nabídky financování / pojištění a posouzení schopnosti subjektu údajů plnit povinnosti dle smlouvy s ILA);
   • jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně;
   • realizace smluvního vztahu (zejména tedy pro poskytování služeb ILA včetně zpracovávání dokladů společnosti ILA);
   • provádění evidence a aktualizace smluv;
   • uchovávání dat v systémech ILA;

   předávání osobních údajů třetím osobám, které ILA využívá pro plnění smluvních povinností, tj. zejména:

   • pojišťovnám, se kterými budou / byly uzavřeny pojistné smlouvy, a pojišťovacím zprostředkovatelům, jež jsou ve smluvním vztahu se společností ILA;
   • dodavatelům (prodejcům) předmětů financování;
   • osobám, prostřednictvím kterých ILA poskytuje své služby (např. servisní služby), popř. které mohou zjišťovat u subjektu údajů kvalitu služeb ILA.
  11. Zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti ILA

  12. Při uzavření a trvání smluvního vztahu je nutné zjišťovat a zpracovávat osobní údaje z důvodu plnění povinností stanovených právními předpisy. K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.

   Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely plnění povinností společností ILA, je zejména prováděno pro tyto účely:

   • provádění identifikace a dalších povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;
   • vzájemné informování o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti osob prostřednictvím databáze (registrů) podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (např. SOLUS, Nebankovní registr klientských informací - NRKI);
   • uchování a archivování údajů dle zákonných požadavků;
   • plnění povinností dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
  13. Zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ILA

  14. Při uzavření a trvání smluvního vztahu je nutné zpracovávat osobní údaje pro účely oprávněných zájmů správce (ILA). K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů. Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmu společnosti ILA, je zejména prováděno pro tyto účely:

   • vymáhání právních nároků z příslušného právního jednání včetně vymáhání pohledávek mimosoudní cestou a odebrání neoprávněně užívaných předmětů financování a předávání osobních údajů třetím osobám, které ILA pro tyto účely využívá;
   • prověřování skutečností týkajících se právní osobnosti, svéprávnosti, právních a vlastnických poměrů subjektu údajů včetně posouzení možnosti získat požadovaný produkt a posouzení schopnosti plnit veškeré povinnosti dle smlouvy s ILA;
   • prokázání, že ILA při poskytování svých služeb jednala v souladu s právními předpisy či nejlepší praxí, požadovanou regulátory;
   • prevence a řízení rizik (např. předcházení podvodům, ochrana před zneužitím služeb) včetně vzájemného informování o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti osob (např. SOLUS, Nebankovní registr klientských informací - NRKI);
   • provádění marketingových činností (přímý marketing) ohledně služeb a produktů koncernu ILA (Raiffeisen-IMPULS-Leasing GmbH a Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG);
   • vnitřní potřeby ILA týkající se zejména sledování spokojenosti subjektu údajů, zjišťování kvality služeb, zvyšování kvality poskytovaných služeb, vývoj nových služeb, zpřístupnění osobních údajů osobám koncernu ILA (Raiffeisen-IMPULS-Leasing GmbH a Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG) pro administrativní účely a předávání osobních údajů třetím osobám, které ILA pro tyto účely využívá.
  15. Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

  Zpracování osobních údajů, které pro ILA nevyplývá z právních předpisů, může být prováděno jen se souhlasem subjektu údajů. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na rozhodnutí subjektu údajů. Poskytl- li / poskytne-li subjekt údajů souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou / budou účely zpracování a doba zpracování uvedeny v tomto souhlasu.

 4. Kategorie příjemců / příjemci osobních údajů

 5. Osobní údaje mohou být zpřístupněny / předány třetím osobám, a to zejména (kategorie příjemců):

  • osobám v rámci plnění povinností stanovených ILA právními předpisy, např.
   • soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daně, soudní exekutoři, finanční arbitr;
   • Úřad pro ochranu osobních údajů, Česká národní banka či jiné orgány dohledu v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí;
   • dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
   • osoby, které vedou registry informací o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti dle zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele (např. SOLUS, Nebankovní registr klientských informací - NRKI);
  • osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a oprávněných zájmů ILA, např.
   • soudy, rozhodčí soudy, soudní exekutoři v rozsahu nezbytném pro uplatnění nároků ILA;
   • osoby, které ILA pověřila vymáháním nároků ze smluv či jiného právního jednání (inkasní agentury);
   • osoby, které vedou registry informací o bonitě platební morálce a důvěryhodnosti (např. SOLUS, Nebankovní registr klientských informací - NRKI);
   • společnostem koncernu ILA (Raiffeisen-IMPULS-Leasing GmbH a Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG);
  • osobám, které ILA pověřila k plnění smluvních povinností, včetně realizace práv ze smluvních vztahů, např.:
   • pojišťovny, se kterými budou / byly uzavřeny pojistné smlouvy, popř. pojišťovací zprostředkovateli;
   • dodavatelé (prodejci) předmětů financování;
   • osoby, prostřednictvím kterých ILA poskytuje své služby (např. servisní služby), popř. které mohou zjišťovat u subjektu údajů kvalitu služeb ILA;
  • osobám, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny / předány na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

  Seznam konkrétních příjemců je uveden na webových stránkách ILA, tj. www.ilaustria.cz.

 6. Doba uložení osobních údajů

 7. ILA uchovává osobní údaje po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu, nestanoví-li právní předpisy dobu uložení osobních údajů delší. Zpracovává-li však ILA osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, je doba uložení osobních údajů uvedena v příslušeném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  V případě, že k uzavření smluvního vztahu nedojde, činí doba uložení osobních údajů 18 měsíců, nestanoví-li právní předpisy dobu uložení osobních údajů delší.

 8. Práva subjektu údajů

 9. Subjekt údajů má za podmínek stanovených právními předpisy právo:

  • požadovat od ILA přístup k osobním údajům (tj. zejména od ILA požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje ILA o subjektu údajů zpracovává), jejich opravu a výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování;
  • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
  • je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu (včetně zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu).

  Uvedená práva může subjekt uplatňovat prostřednictvím údajů uvedených v čl. 1. tohoto dokumentu. Subjekt údajů je dále oprávněn podat proti ILA stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová schránka úřadu: www.uoou.cz).


Leasing from A to Z
TOPlist