Impuls pro Vaše podnikání   
CZ | DE | EN
     Skupina Raiffeisen  |  Produkty  |  O nás  |  Vše o financování  |  Kontakt  |  On-line služby

Modely smluv

FINANČNÍ LEASING

Finanční leasing je nejrozšířenější formou leasingu, jde o dlouhodobý pronájem s následnou koupí najatého majetku. Po dobu pronájmu platí nájemce dohodnuté splátky. Předmět leasingu je ve vlastnictví leasingové společnosti a po ukončení leasingové smlouvy, zaplacení poslední splátky a předem stanovené, většinou symbolické zůstatkové hodnoty, přechází vlastnické právo na nájemce. Minimální doba trvání leasingové smlouvy v případě finančního leasingu je vymezena Zákonem o daních z příjmů v závislosti na odpisové skupině předmětu leasingu.

OPERATIVNÍ LEASING

Operativní leasing je pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, nikoli pořízení investice. Smlouva na operativní leasing je obvykle uzavírána na kratší dobu než je doba životnosti a doba odepisování předmětu leasingu podle platných daňových předpisů. Po skončení doby splácení zůstává předmět leasingu v majetku leasingové společnosti. Obě strany operativního leasingu se však mohou dohodnout i jinak, např. na následném odkupu pronajaté věci.

ZPĚTNÝ LEASING (sale and lease-back)

Zpětný leasing je specifickou formou leasingu. Je charakteristický tím, že osoba prodávajícího (t.j. dodavatele předmětu leasingu) a nájemce je totožná. Při zpětném leasingu kupuje leasingová společnost předmět leasingu od dodavatele a následně mu jej zpětně pronajme na základě leasingové smlouvy. Kupní a současně leasingová smlouva je tak uzavírána pouze mezi nájemcem a leasingovou společností.

ODBYTOVÝ LEASING

Odbytový leasing je založen na partnerství leasingové společnosti s dodavatelem předmětu leasingu. Na základě dohody mezi dodavatelem a leasingovou společností poskytuje leasingová společnost zákazníkům dodavatele výhodnou nabídku financování a v prípade uzavření leasingu se zákazníkem předmět leasingu od dodavetele kupuje. Leasingová společnost tak dodavateli pomáha s prodejem jeho produktů.

SPLÁTKOVÝ PRODEJ

Splátkový prodej je oblíbený způsob pořízení investice v případě, že potřebujete rozložit zaplacení ceny zboží do delšího časového úseku. Nejdůležitější výhodou je okamžitý přechod vlastnictví k předmětu splátkového prodeje, čímž je splněna jedna z podmínek pro možnost čerpání státních subvencí a dotací.

ÚVĚROVÉ FINANCOVÁNÍ

Krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý účelový úvěr slouží k financování pořízení movitých věcí (strojů, zařízení apod.). Účelový úvěr je zpravidla poskytován na základě individuálního posouzení potřeb klienta. Úroková sazba je stanovena individuálně, odvíjí se od mezibankovních sazeb a může být stanovena jako pevná nebo variabilní úroková sazba. K zajištění financování bývá často využit pouze předmět financování. Splátkový kalendář lze nastavit dle potřeb klienta a může být pravidelný i nepravidelný (sezónní splácení).


On-line služby
TOPlist