Impuls pro Vaše podnikání   
CZ | DE | EN
     Skupina Raiffeisen  |  Produkty  |  O nás  |  Vše o financování  |  Kontakt  |  On-line služby

A

Akontace

Akontace je první navýšená splátka. Uvádí se v procentech z ceny pořizovaného majetku. Její výše závisí na ceně předmětu leasingu, možnostech jeho dalšího využití či prodeje v případě předčasného ukončení leasingové smlouvy a v neposlední řadě také na volbě klienta.

Asociace leasingových společností

Sdružení leasingových společností. http://www.clfa.cz

B

Bonita

Klientova schopnost řádně plnit závazky, splácet leasingové splátky, úvěr a pod. Čím je lepší bonita klienta, tím jednodušší a rychlejší je rozhodnutí při žádosti o financování.

Bribor

BRIBOR (Bratislava InterBank Offered Rate) je bratislavská mezibanková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na slovenském mezibankovním trhu. Počítá se z kotací sedmi největších bank na Slovensku a je používaná pro stanovení refinančních úroků u úvěrů, vypořádání derivátových obchodů a pod.

C

Cese leasingové smlouvy

Převod práv a povinností, které vyplývají z leasingové smlouvy, na nového nájemce (pronajímatele).

D

Doba leasingu

Doba, na kterou byl leasing uzavřen - začíná dnem podpisu leasingové smlouvy a končí zaplacením poslední leasingové splátky (popř. odkupením předmětu leasingu za zůstatkovou cenu).

Doba odepisování

Doba odepisování majetku je stanovena zákonem o daních z příjmů v § 30. Zákon rozděluje majetek do 7 odpisových skupin, přičemž každá má jinou dobu odepisování od 3- 50 let.

E

Euribor

The Euro Interbank Offered Rate je evropská mezibankovní úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na evropském mezibankovním trhu, je počítaná na základě kótací z více než 50 bank.

F

Finanční leasing

Finanční leasing je nejrozšířenější formou leasingu, jde o dlouhodobý pronájem s následnou koupí najatého majetku. Po dobu pronájmu platí nájemce dohodnuté splátky. Předmět leasingu je ve vlastnictví leasingové společnosti a po ukončení leasingové smlouvy, zaplacení poslední splátky a předem stanovené, většinou symbolické zůstatkové hodnoty, přechází vlastnické právo na nájemce. Minimální doba trvání leasingové smlouvy v případě finančního leasingu je vymezena zákonem o daních z příjmů a odvozuje se od odpisové skupiny předmětu leasingu.

Fixní úroková sazba

Je úroková sazba, která je po určitou dobu (36,48,60, 72 měsíců nebo i déle) neměnná.

L

Leasing

Leasingem se rozumí pronájem předmětu na určitou dobu na základě leasingové smlouvy.

Leasingová sazba

Leasingovou sazbou se rozumí úroková sazba, za kterou jsou poskytovány finanční služby leasingové společnosti, obvykle zahrnuje tržní úrokovou sazbu a marži leasingové společnosti.

Leasingová smlouva

Jedná se o právní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. Základními náležitostmi písemné smlouvy jsou: předmět leasingu, doba trvání smlouvy, výše nájmu, povinnosti nájemce řádně se starat o předmět leasingu, označení vlastníka - pronajímatele předmětu leasingu a závazek vrácení předmětu leasingu.

Leasingová splátka

Základem je pořizovací cena předmětu leasingu, která je snížena o akontaci a navýšena o hodnotu poskytované finanční služby leasingovou společností.

Leasingový koeficient

Leasingový koeficient vyjadřuje poměr mezi součtem všech splátek nájemného a odkupní ceny a pořizovací cenou předmětu leasingu.

Leasingový nájemce

Právnická nebo fyzická osoba, která na určitou dobu získává za úplatu užívací právo k předmětu leasingu.

Leasingový pronajímatel

Vlastník předmětu leasingu, který za úplatu přenechá klientovi užívání předmětu na určitou dobu.

Likvidita

Platební schopnost, která je zaručena, jsou-li nutné výdaje permanentně kryty stavem peněžních prostředků a příjmy firmy.

O

Odbytový leasing

Odbytový leasing je založen na partnerství leasingové společnosti s dodavatelem předmětu leasingu. Na základě dohody mezi dodavatelem a leasingovou společností poskytuje leasingová společnost zákazníkům dodavatele výhodnou nabídku financování a v prípade uzavření leasingu se zákazníkem předmět leasingu od dodavetele kupuje. Leasingová společnost tak dodavateli pomáha s prodejem jeho produktů.

Odepisování

Odepisováním se rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku, který sa vztahuje k zajištění příjmů, do výdajů/nákladů.

Operatívní leasing

Operativní leasing představuje krátkodobý pronájem, kdy předmět leasingu zůstává i po skončení doby trvání leasingové smlouvy v majetku pronajímatele. Obě strany operativního leasingu se však mohou dohodnout na následném odkupu předmětu leasingu.

P

Pojištění leasovaného předmětu

Každý předmět leasingu musí být pojištěn. U vozidla je kromě povinného zákonného pojištení požadováno navíc havarijní pojištění.

Pořizovací cena

Jde o cenu, za kterou byl předmět leasingu pořízen a to včetně nákladů s jeho pořízením souvisejících.

Pribor

Prague InterBank Offered Rate - pražská mezibankovní úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu.

Předmět leasingu

Předmětem leasingu mohou být nové, v určitých případech také použité věci movité nebo nemovitosti.

Přejímací protokol

Podpisem na tomto dokumentu stvrzuje nájemce převzetí předmětu leasingu.

R

Ručitelské prohlášení

Jedná se o formu záruky leasingového kontraktu, kdy třetí osoba potvrzuje úhradu závazků místo nájemce, pokud tento nezaplatí.

S

Splátkový prodej

Splátkový prodej je způsob pořízení investice v případě potřeby rozložit zaplacení ceny předmětu do delšího časového úseku. Výhodou je okamžitý přechod vlastnictví k předmětu splátkového prodeje na kupujícího, čímž je splněna jedna z podmínek pro možnost čerpání státních subvencí a dotací.

V

Variabilní úroková sazba

Pohyblivá úroková sazba, která je fixovaná jenom na stanovenou dobu - např. 3 měsíce, 6 měsíců - a mění se v závislosti na vývoji sazeb na finančním trhu.

Vlastní prostředky

Nájemce se může při financování sám částečně podílet na pořizovacích nákladech předmětu leasingu. Tyto vlastní prostředky mohou být spláceny během doby trvání leasingové smlouvy prostřednictvím pravidelné kauce nebo být vloženy na začátku leasingu ve formě akontace.

Z

Zůstatková hodnota

Je hodnota, za kterou si leasingový nájemce na konci leasingové doby odkoupí předmět leasingu.

Zpětný leasing

Leasingová společnost získává na základě kupní smlouvy předmět od původního majitele a ten okamžitě zpětně pronajme původnímu majiteli na základě leasingové smlouvy.

Zpětný odkup

Zajišťovací instrument zavazující dodavatele odkoupit předmět leasingu v případě předčasného ukončení leasingové smlouvy.


On-line služby
TOPlist